Serva

Escena de sega. Llibre de les Riques
Hores del Duc de Berry (1411-1416).
Museu de Condé. Chantilly.

DADES PERSONALS

TREBALL

CONDICIONS DE VIDA

TREBALL ESCRIT

RECURSOS

Comuns a tots els personatges (cal seleccionar la informació que us convé per al vostre)

Específics (dels vostres dos personatges)