Franciscà

San Francesc d'Assís, fragment d'un
fresc de Cimbaue, Basílica d'Assís, s. XIII

DADES PERSONALS

TREBALL

CONDICIONS DE VIDA

TREBALL ESCRIT

RECURSOS

Comuns a tots els personatges (cal seleccionar la informació que us convé per al vostre)

Específics (dels vostres dos personatges)