Al-Àndalus
Introducció Tasca Procés Avaluació Conclusions Guia Crèdits

GUIA

Context i destinataris.

L'acció formativa es contextualitza a l'assignatura de Cultura i Civilització (Ciències Socials) i s'adreça a alumnes de Segon d'ESO, d'edats compreses entre els 13 i els 14 anys. La formació s'emmarca en un context d'educació presencial i suport TIC, propera al b-learning, amb treball a l'aula ordinària i amb suport a la plataforma Moodle, que integrarà el fòrum i tots aquells formularis amb els que els alumnes hagin de fer la co-avaluació.

Temporització

La temporització aproximada, tenint en compte que es tracta d'una matèria compartida entre tres profesors, i que gaudeix de 8 sessions setmanals, és la següent:

Temporització del projecte
Sessió magistral presentació Islam, Imperi islàmic i períodes Al-Àndalus 2 sessions
Presentació, creació de grups i tria de rols 1 sessió
Treball individual sobre el rol seleccionat 8 sessions
Seminari de control grup experts 1 sessió
Seminari de conceptes clau en grup propi 1 sessions
Maquetació del treball escrit individual 2 sessions
Qüestionari Moodle final i co-avaluació del grup original i del grup d'experts 1 sessió
Total projecte 16-17 sessions

Enfocament teòric i model pedagògic

L'acció formativa s'emmarca dins dels projectes tipus Webquesta creats Bernie Dodge, dins d'un marc constructivista i més concretament el podem situar dins del odel d'entorns d'aprenentatge constructivista de Jonassen.

Segons aquest model pedagògic, es genera aprenentatge quan els estudiants participen activament en la construcció de significats. I per a que això sigui possible, l'aprenentatge ha de ser:

Competències

Pel que fa a les competències específiques de l'àmbit social que descriu el departament d'ensenyament (2018) i que es treballen en aquest projecte, es poden distribuir en 4 grans grups:

Dimensió històrica Dimensió geogràfica Dimensió cultural i artística Dimensió ciutadana

Les competències específiques digitals descrites pel departament d'ensenyament (2018) que es treballen en aquest projecte i que es poden classificar en quatre grups, són:

Dimensió instruments i aplicacions Dimensió tractament de la informació i organització dels entorns de treball i aprenentatge Dimensió comunicació interpersonal i col·laboració Dimensió ciutadania, hàbits, civisme i identitat digital

Les competències específiques en l'àmbit lingüístic publicades pel departament d'ensenyament (2018) que es treballen en aquest projecte es poden centrar en una sola dimensió:

Dimensió comunicació oral

Les competències específiques en l'àmbit personal i social publicades pel departament d'ensenyament (2018) que es treballen en aquest projecte es poden centrar en una tres dimensions que integren auqest àmbit:

Dimensió autoconeixement Dimensió aprendre a aprendre Dimensió participació
Seqüència didàctica d'activitats d'aprenentatge

Totes les activitats de l'acció formativa estan pensades per ser treballades en grups de 4 o 5 persones. La seqüència d'activitats és la següent:

Recursos

En aquest tipus d'accions formatives, en principi l'alumne rep tots els recursos que necessita. Per tant, i pel que fa a la construcció del coneixement, es limita en part la navegació oberta per part de l'alumnat i s'intenta acotar mínimament les fonts tot evitant certa "infoxicació" en la que sovint cauen els alumnes adolescents quan treballen amb recursos web. Aquests recursos oberts combinen diferents formats: textuals, audiovisuals, imatges, i fins i tot algun test on line, fet que enriqueix l'aprenentatge i el fa més amè.