Introducció a la història

 

"Mil Vidas", "Un dia en suburbia", NACH.

 

 

Què és la història?

Aquest és un esquema que t'explica què és la història, perquè s'utilitza, i com estudia els fets del passat.

 

 

Fonts primàries

Astrolabi
Bifaç pre-històric
Diari republicà del 1920

 

1-. Inventa't tres fets de qualsevol aspecte de la teva vida quotidiana. De cada fet, has de dir-ne la seva possible causa i la seva possible conseqüència.

 

2.- Respecte la Catalunya actual, destaca'n dos aspectes econòmics, dos polítics, dos socials, i dos de culturals. Demana ajuda a casa si ho consideres necessari.

3-. Respecte la Grècia antiga, digues si aquestes fonts són secundàries o primàries:

- Una pel·lícula d'Alexandre el Gran.    - Un documental al canal d'història que parla sobre el filòsof Plató.
- Una part del fris del partenó del segle V aC.   - Un bust de Pèricles esculpit els darrers anys de la seva vida.
- Una àmfora d'un vaixell grec.    - Un quadre del renaixement on apareix el Déu Posidó.
- Un mausoleu datat l'any V aC.   - El tema del llibre de socials que ens parla de l'antiga Grècia.

 

Eixos cronològics

Els eixos cronològics o línies del temps ens ajuden a ordenar i a situar fets i períodes de manera molt gràfica. D'un cop d'ull, per exemple, ens permetran veure quins esdeveniments van succeir abans o quins períodes van ocórrer després d'altres.

En els eixos cronològics del passat cada segment de l'eix ha de representar el mateix període de temps. Aquests segments poden representar anys, lustres (cinc anys), dècades (deu anys), segles (cent anys), o fins i tot, en els eixos que abasten milers d'anys, poden representar mil·lennis.

Quan parlem de segles utilitzem números romans. Per parlar dels segles abans del naixement de Crist, utilitzarem darrera el segle (o l'any), el símbol "aC" , i per referir-nos als segles després del naixement de Crist, utilitzarem els símbol "dC" . Per parlar de les dates o segles posteriors al naixement de Crist, també és possible no utilitzar cap símbol, és a dir, per parlar del 1543 dC, també ho podem fer datant 1543.

Ha de quedar molt clar que l'any 0 no existeix . Passarem, doncs, de l'any 1 aC a l'any 1 dC, que és l'any del naixement de Crist i a partir del qual les societats occidentals mesurem la nostra història.

 

Transformar els números aràbics en números romans.

Numeració romana:

I 1
V 5
X 10
L 50
C 100
D 500
M 1000

 

Recorda com són els milers, les centenes i les unitats:

.
Milers
Centenes
Desenes
Unitats
1000 M  100 C  10 X  1 I 
2000 MM 200 CC 20 XX 2 II
3000 MMM 300 CCC 30 XXX 3 III
  400 CD 40 XL 4 IV
  500 D 50 L 5 V
  600 DC 60 LX 6 VI
  700 DCC 70 LXX 7 VII
  800 DCCC 80 LXXX 8 VIII
  900 CM 90 XC 9 IX

 

Per convertir números aràbics en números romans has de descompondre el número en milers, centenes, desenes i unitats, i després traduir cadascun d'ells a la numeració romana. Un cop fet s'uneixen d'esquerra a dreta:

Exemples:

 • 23 = 20 + 3 = XX / III = XXIII
 • 98 = 90 + 8 = XC / VIII = XCVIII
 • 75 = 70 + 5 = LXX / V = LXXV
 • 447 = 400 + 40 + 7 = CD / XL / VII = CDXLVII
 • 74 = 70 + 4 = LXX / IV = LXXIV
 • 2854 = 2000 + 800 + 50 + 4 = MM / DCCC / L / IV = MMDCCCLIV

 

4-. Transforma els següents números aràbics en números romans.

 • 20
 • 45
 • 14
 • 16
 • 77
 • 2996
 • 94
 • 1748
 • 389
 • 629
 • 845
 • 1247

 

Transformar els números romans en els números aràbics:

Has de fer el mateix que abans però a la inversa. Exemple:

Per transformar el número romà: MDCCCXCVIII

Primer s'ha de descompondre: M / DCCC / XC / VIII =
Després es transforma cada part: 1000 / 800 / 90 / 8

I s'uneixen els nombres: 1898

 

5-. Transforma els següents números romans en números aràbics

 • XCVIII
 • DCCXLVII
 • CMXCIX
 • MMCLXXXVII
 • CXXII
 • MMCDXCVI
 • CCCLXXXVIII
 • LXIV

 

6-. Digues a quin segle pertanyen aquests anys:

 • 25
 • 122 aC
 • 1544 aC
 • 854
 • 3200 aC
 • 1 aC

 

7-. Utilitza el full de quadres per construir una línia del temps que comenci al segle VI aC, i que acabi al segle III dC. Hi ha d'aparèixer l'any 1 dC en algun lloc de l'eix. A la meitat de cada segment de l'eix hi situes el segle corresponent, i a cada tall que utilitzis per separar segments hi situes l'any que hi correspongui. Recorda també que cada segment de l'eix ha de tenir la mateixa mida.

 

Activitat Timetoast: L'eix cronològic de la teva vida!

 

 

Torna