BAIXA EDAT MITJANA - Ressorgiment econòmic segle XIII

 

Economia
Ciutat i societat
Artesans
Monarquies

 

1-. Economia segles XII i XIII

Al segle XII l'Europa occidental va canviar la tendència econòmica i productiva i va entrar en una fase de creixement, en gran part donat per l'augment de producció agrícola.

Aquest gran augment de producció es va donar principalment gràcies a dos factors importants:

Per una banda es va augmentar considerablement el terreny de superfície cultivada, no només a partir de l’ocupació de noves terres (antigament desocupades), sinó que també es van talar més boscos i es van dessecar pantans per tal de tenir una major superfície per als conreus.

Per altra banda, es van millorar notablement les tècniques i les eines agrícoles. Es van millorar les tècniques de regadiu i es va implantar el sistema de la rotació triennal, substituint el biennal , que passava a dividir el conreu en tres parts, de les quals només una es deixava en guaret, i a les altres dues s’hi cultivaven diferents cereals o llegums. Aquest sistema, a banda de ser més productiu ja que disminuïa la superfície del guaret, també va permetre diversificar els aliments i per tant una millor nutrició dels pagesos. També es van començar a utilitzar els fems dels animals com a fertilitzant dels camps, fet que també va ajudar a l’augment de producció.

 

Pel que fa a les eines, substituint l'antiga arada romana es va introduir l'arada normanda, que permetia fer els solcs més profunds, airejar la terra i fer-la més fèrtil. Aquesta arada, a banda que introduïa una roda com a mecanisme de suport, també va necessitar substituir els bous com a animals de tir i utilitzar els cavalls, als que a l'hora se'ls va començar a posar les ferradures, que els permetien agafar-se millor a terra i els conservaven millor les ungles. Alhora també es van difondre en gran nombre els molins, tant de vent com d'aigua, que ajudaven a moldre el gra amb més facilitat.

Molí
Interior d'un molí de blat
Arada normanda

Tot aquest seguit d'avenços i l'augment de terres van ser les causes per a que la producció agrícola a Europa creixés de forma notable durant els segles XII i XIII. Aquest excedent de producció va permetre que la gent tingués un millor accés als aliments i que la seva nutrició millorés de forma considerable. La gana va disminuir, la població més ben alimentada, va poder resistir millor les malalties, i això va provocar un augment de població molt important a les darreries de l'alta edat mitjana i inicis de la baixa. A Europa, d'uns 40 milions de persones a l'any 1000, es va passar a gairebé el doble cap a l'any 1300. A la vegada, l'augment de població també va obligar als pagesos a seguir ampliant la superfície cultivada per tal de poder abastir a tota la població.

Una de les conseqüències econòmiques més importants de l'augment de població va ser l'augment de la demanda de productes. La gent necessitava productes, tant agrícoles com artesanals, i això va comportar que el comerç, que s'havia diluït a Europa a inicis de l'edat mitjana, es tornés a reactivar.

El comerç va trobar en les fires i mercats urbans el seu espai de creixement. Els mercats urbans es feien periòdicament i de forma continuada, alguns d'ells fins i tot diàriament, en canvi les fires eren grans esdeveniments assenyalats, en els quals hi acudia gent de diferents indrets, propers o llunyans, per tal de realitzar els seus intercanvis comercials. En algunes ciutats s'hi feien fires amb freqüència, i en d'altres podien fer-se un sol cop l'any. D'entre les fires més importants en van destacar les fires de la zona francesa de la Xampanya, a les ciutats de Troyes, Lagny o Brie.

El mitjà del transport d'aquest comerç va ser tant terrestre com marítim. La gran demanda comercial va desenvolupar el comerç marítim i fluvial per diferents llocs d'Europa, i en van néixer les grans rutes comericals marítimes, de les quals en van destacar dues especialment:

Com a conseqüència d'aquest augment del comerç també es van desenvolupar noves tècniques financeres i bancàries per tota Europa, com ara les lletres de canvi i els finançaments a crèdit. Els freqüents assalts a vaixells que es produien al llarg de les rutes, va obligar a crear les lletres de canvi, que permetien fer el viatge sense els diners, es depositaven a qualsevol banquer, i aquest emetia una lletra que ordenava pagar la mateixa quantitat de diners a un banquer de la ciutat de destí del comerciant. Aquest sistema a la vegada va permetre augmentar la seguretat i de retruc l'augment de l'activitat comercial. Els alts costs de les expedicions comercials també van estimular l'aparició dels finançaments a crèdit, deixar sumes imporattants diners a canvi del retorn d'aquests més els seus interessos.

Rutes comercials i productes

 

"En nom de Déu, amén. El 13 d'octubre de 1360, jo, Jaume Gabriel de Bruges, et saludo a tu, Tomàs Basin. En nom meu pagaràs a Marco Contarini a Venècia, el proper 13 de desembre, dos-cents ducats d'or que jo he rebut a Bruges de la mà de Piero de Bon com a pagament de les mercaderies (draps) rebudes al port d'aquesta ciutat. Que Déu et guardi. Amén." Lletra de canvi del segle XIV (adaptació).

Lletra de canvi del segle XIV (adaptació).

 

Links

2-. Ressorgiment urbà i societat

Després de la caiguda de l'imperi romà i durant els primers segles de l'alta edat mitjana les ciutats europees havien viscut en decadència, la vida urbana havia anat desapareixent, i la majoria de població residia en entorns rurals.

A partir del segle XI, aquest procés de decadència de les ciutats va començar a canviar per un seguit de causes:

Com hem comentat, la introducció d'eines agrícoles més evolucionades per al treball dels conreus va fer que es necessités menys mà d'obra al camp. A tot això s'hi afegia que la població havia augmentat notablement, i va començar un èxode de gent del camp cap a les ciutats.

Les ciutats eren espais lliures de les càrregues dels senyors feudals, els nous habitants hi podien trobar un major grau de llibertat que no pas al camp, un aspecte molt atractiu per la gent i que va fer augmentar l'emigració cap a les ciutats.

En tercer lloc, la reactivació del comerç que s'estava vivint a Europa, tenia els mercats i les fires com a motor econòmic. A les ciutats, els pagesos hi acudien per intercanviar les primeres matèries per productes manufacturats dels artesans, i mica en mica es van anar desenvolupant els mercats urbans com a centres d'intercanvi. Aquestes fires i mercats es realitzaven a les creixents ciutats, que eren els punts de trobada per a molts mercaders i comerciants que poc a poc s'hi van anar instal•lant.

Així doncs, en ple segle XIII, ens trobem un gran nombre de ciutats molt desenvolupades, algunes d'elles amb una quantitat de població considerable. Moltes d'aquestes ciutats ja existien feia segles i senzillament van augmentar la població i l'activitat, però algunes d'altres es van crear pràcticament de zero, al costat de castells, de monestirs, o en punts clau de rutes comercials. Les ciutats més poblades de l'època van ser París, Bruges i Gantt als Països Baixos, Gènova, Venècia i Florència al Nord d'Itàlia.

Als habitants de la ciutat se'ls anomenava burgesos, ja que eren els habitants dels burgs, els nous barris que sorgien a les ciutats degut al creixement urbà. Aquests habitants no eren ni serfs ni senyors feudals, ni tampoc eren privilegiats. La majoria d'ells es van dedicar a fer de comerciants, mercaders i artesans. Mica en mica a les ciutats s'hi va començar a distingir grups socials diferenciats:

Piràmide estamental alta edat mitjana
Piràmide estamental baixa edat mitjana

La colonització alemanya i la fundació de la ciutat de Lübeck (cap a 1143)

"Després, el comte Adolf va arribar a un lloc anomenat Bucu y va trobar allí la muralla d'un castell abandonat (...), i una gran illa envoltada per dos rius: d'una banda el Trave i de l'altra el Wakenitz, cadascun d'ells amb ribes pantanoses i de difícil accés; però del costat que porta a terra s'hi troba un turó força estret, davant de la muralla. Havent vist (Adolf) que era el lloc apropiat i el port excel·lent, el comte va començar a edificar una ciutat que va anomenar Lübeck, perquè no era lluny de l'antic port i ciutat del mateix nom, que en altre temps havia edificat el príncep eslau Enric (...)"

Chronica slavorum, H. DE BOSAU, en Holstein, redactada hacia el 1171. En M. G. H., XXI, pp. 55-56. Recoge: A. Lozano y E. Mitre, Textos y comentarios de Textos históricos. I. Edad Antigua y Media, Madrid, 1979, p. 190.

http://bib.cervantesvirtual.com/historia/textos/medieval/plena_edad_media1.shtml#30

 

Com eren les ciutats medievals

Links

3-. Gremis i artesans

Com hem comentat, el gran augment de població va provocar que la demanda de productes manufacturats augmentés. La necessitat de més quantitat de productes va comportar que el nombre d'artesans augmentés a les ciutats.

Els artesans elaboraven i venien els productes al taller, on també tenien la seva residència. Treballaven a partir de matèries primeres i de forma manual. N'hi havia que es dedicaven a feines ben diferents: teixidors, sabaters, fusters, tintorers, etc... Sovint molts artesans del mateix ofici vivien al mateix carrer i això va fer que aquests carrers prenguessin el nom de l'ofici.

 

A partir del segle XII, el conjunt d'artesans d'un mateix ofici es van començar a agrupar formant gremis. Aquests gremis tenien unes ordenances que regulaven el seu funcionament i tenien, sense excepció, un Sant Patró a qui s'encomanaven, i alhora designava el dia en que el gremi feia la festivitat. Els gremis van sorgir per vetllar pels interessos comuns dels artesans del mateix ofici, i les seves funcions eren diverses:

Els gremis també marcaven quina era la composició dels oficis. Tots ells dividien cada ofici en tres tipus de treballador:

Reglament dels gremis de treballa a la ciutat de París

"Ningú no pot ser teixidor de llana si abans no ha comprat l'ofici al rei (...)"
"Cadascú pot tenir a casa seva dos telers (...)"
"Cada mestre pot tenir a casa un aprenent, cap més (...). I ningú no pot començar a treballar abans de la sortida del sol, sota pena de multa (…)!

R. FOSSIER, Histoire sociale de l'Occident Medieval, París, 1970, p. 219. Recoge A. Lozano y E. Mitre, Análisis y comentario de textos históricos. I. Edad Antigua y Media, Madrid, 1979, p. 193.

http://bib.cervantesvirtual.com/historia/textos/medieval/plena_edad_media1.shtml#3_1_7

Estatut dels orfebres (artesans d'or i plata) parisencs a finals del segle XIII

"Cap orfebre pot tenir un aprenent de menys de 10 anys (...) Cap orfebre pot treballar de nit a no ser que ho faci directament pel rei, la reina, els seus fills o germans o el bisbe de París (...) Cap orfebre pot obrir la seva forja els dies festius, a excepció d'un únic taller que obrirà, per torns, en els festius i els diumenges. Tots els guanys d'aquell taller seran depositats a la caixa de la confraria d'orfebres. Els diners de la caixa serviran per finançar cada any el dia de la Pasqua un menjar pels pobres de la ciutat de París. Els jurats de l'ofici escolliran dos o tres artesans per guardar l'ofici. Aquests els guardaran bé i lleialment segons els usos i costums establerts (...) Si els jurats esbrinen que un dels seu ofici obra amb mal or o mala plata i no vol corregir-se, el portaran davant del prebost (autoritat*) de París i aquest l'expulsarà de la ciutat de 4 a 6 anys segons la falta."

La Ciutat medieval

"Veia les places i el carrers plens de bons artesans que feien diversos oficis: els uns polien espases, els altres batanaven roba, uns altres en teixien, en tenyien, etc... N'hi havia que fonien or i plata, i també feien (...) copes, safates i joies (...) Es podria haver pensat i haver dit que a la ciutat sempre hi havia mercat, de tant plena de riqueses com era."

Chrétien de Troyes, s.XII.

Gremis de la Barcelona medieval

Gremi
Ofici que realitzaven
Abaixadors Igualaven el pèl dels draps de llana amb tisores grosses.
Apotecaris Preparaven i venien medicaments.
Bastaixos de capçana Traginaven càrregues damunt del cap.
Calafats Fusters de ribera que construïen embarcacions.
Cervellers Fabricants de capells de ferro que cobrien el crani.
Daguers Fabricants de dagues, espases de fulla curta.
Estorers Fabricaven o venien estores
Fustaniers Teixidors de fundes de matalàs de cotó.
Garbelladors Es dedicaven a garbellar cereals per compte d'altre.
Hortolans Conreaven la terra.
Manescals Curaven les malalties a les bèsties.
Pedrenyalers Fabricants d'una mena d'escopeta curta que es disparava amb pedrenyal (pedra foguera).
Rosariers Feien i venien rosaris.
Llogaters de mula Llogaven bèsties de càrrega.
Sellers Feien i adobaven selles i altres guarniments.
Tapiners Produïen tapins, una espècie de sandàlia de dona.
Velers Fabricaven i venien vels.
Font: http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/2010/08/30/els-gremis-a-la-barcelona-medieval/

Links

4.- Reforçament monarquies

 

Vocabulari per l'examen

Mestre artesà, oficial, aprenent, lletra de canvi, ruta de la Hansa (Atlàntic), Ruta del Mediterrani, gremi, rotació triennal, calls o jueries, a més del vocabulari de gòtic i romànic.